REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRATEX-ON-LINE.

 

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu,  powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy BRATEX-ON-LINE, działający pod adresem http://www.sklepbratexskarpetki.pl/, prowadzony jest przez P.P.H „BRATEX” Sławomir Bryła., z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 16, (99-400) Łowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl],  NIP 834-100-24-93, REGON 750447826.

 

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bratexskarpetki.pl; telefonicznie: 604 460 843; pisemnie na adres: Popów 156, 99-400 Łowicz.

 

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez  P.P.H „BRATEX” Sławomir Bryła sklep internetowy działający pod adresem: https://www.sklepbratexskarpetki.pl/, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Handlowym, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, lub pisemnie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru BRATEX - punkt prowadzony przez  P.P.H. BRATEX., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

I.      Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.   Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie http://www.sklepbratexskarpetki.pl/ .

2.   Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową http://www.sklepbratexskarpetki.pl/, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

      a.  System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

      b.  Procesor: 1 GHz

      c.  RAM: 1 GB pamięci RAM

      d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

      e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024 x 768

      f. Sterowanie: klawiatura, mysz

     g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kb/s, upload 128 kb/s

     h. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script : IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3.  Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.sklepbratexskarpetki.pl/ i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. 

4.  Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

5.  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 a.  wyboru zamawianych towarów,

 b.  wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

 c.  wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

6.  Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.

7.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8.  W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a.  częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b.  anulowanie całości zamówienia;

    Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

9.  W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

10  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

  

II.     Zmiany w zamówieniach.

1.  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Historia i szczegóły moich zleceń". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem wpisu komentarza w formularzu "Historia zamówienia" lub telefonicznie.

2.  Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez wpis w  formularzu w zakładkach "Moje informacje osobiste" i "Moje adresy" po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

 

III.   Ceny towarów.

1.  Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a.  podawane są w złotych polskich,

b.  zawierają podatek VAT,

c.  nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2.  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4.  Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji "Wysyłka".

 

IV.   Czas realizacji zamówienia.

1.  Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Historia i szczegóły moich zleceń". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Aktualna tabela zawierająca informacje o czasie dostawy dostępna jest w sekcji "Wysyłka".

2.  Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a.  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.

b.  do Punktu Odbioru BRATEX

3.  Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

4.  Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

V.   Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a.  płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b.  przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach np. towary objęte zapowiedzią lub premierą, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

 2.  W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 

VI.  Reklamacje.

1.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2.  Towary są objęte gwarancją producenta.

3.  Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: P.P.H. „BRATEX” Sławomir Bryła – Biuro Handlowe, Popów 158, 99-400 Łowicz.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji.

4.  Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

VII.  Prawo odstąpienia od umowy.

1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając ww. oświadczenie na adres Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2.  Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.  Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a.  w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b.  w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.  Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

5.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

VIII.  Zwrot należności Klientom.

1.  Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2.  Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego pisemnej dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX.   Dane osobowe.

1.  Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie P.P.H „BRATEX”. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie.

4.  Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

X.   Postanowienia końcowe.

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a P.P.H. „BRATEX” Sławomir Bryła.

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.sklepbratexskarpetki.pl/ . Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a.  Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b.  Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www.sklepbratexskarpetki.pl/.

c.  Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

5.  Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6.  Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do odwołania.

9.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.sklepbratexskarpetki.pl/ . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.